مجله علمی ریسام ، بدون هیچ وابستگی به سازمان و ارگانی ، بصورت شخصی مدیریت می شود و در مطالب علمی آموزشی فعالیت دارد.

با نظرات و پیشنهادات خود ، نقشی در این وب سایت داشته باشید.