افزایش عمر گوشی و شارژ

گوشی های هوشمند با ورودشان توانستند دنیای انسان ها را تغییر دهند. این جعبه های جادویی کوچک این روزها تقریبا هر کاری انجام می دهند. اما شاید بهتر باشد ما نیز روش درست استفاده از آنها را رعایت کنیم.

اگر عمر مفید اسمارت فونتان برایتان اهمیت دارد. این مطلب را تا انتها بخوانید. در این پست سعی شده به مواردی که باعث خراب شدن زود هنگام گوشی های هوشمند میشود. در ریسام اشاره ای داشته باشیم.